Authentication

MerchantSite EMS sử dụng token để xác minh danh tính người dùng người dùng.