Danh sách phường/xã

/address/ward

GET http://ws.ems.com.vn/api/v1/address/ward

API trả về danh sách phường/xã.

Path Parameters

NameTypeDescription

merchant_token

string

Token

Query Parameters

NameTypeDescription

province_code

string

Mã tỉnh/thành phố (nếu có).

district_code

string

Mã quận/huyện (nếu có).

{
  "code": "success",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "code": [string],
      "name": [string],
      "district_code": [string],
      "province_code": [string],
      "slug_name": [string]
    },
  ]
}

Last updated