Search
K

Webhook

Trả về trạng thái bưu gửi thông qua api ngay khi có trạng thái mới nhất.
Để cấu hình webhook, người dùng đăng nhập vào hệ thống, tại menu bên trái.
Cấu hình > Webhook > Click Tạo webhook

Header / Body json

Header
Body json
Description
Header
Content-Type : application/json
ems-transaction : "1234567890"
ems-transaction là 1 chuỗi ký tự ngẫu nhiên duy nhất ứng với mỗi trạng thái bưu gửi
Body json
{
"tracking_code": "EJ012345678VN",
"order_code": "ODR356",
"status_code": 4,
"status_name": "Đang vận chuyển",
"note": "Đã đóng chuyến thư đi",
"locate": "890100 - KTC1 Vĩnh Long (ÐT:02703834180)",
"datetime": "28/08/2019 07:54:50",
"total_weight": 240,
"money_collect": 210000,
"total_fee": 34000
}
*Note:
datetime: thời gian cập nhật trạng thái.
Chú ý sắp xếp trạng thái nhận về theo trường "datetime".
Trạng thái có datetime mới nhất sẽ là trạng thái cuối cùng.
Parameter
Description
tracking_code
Mã bưu gửi
order_code
Mã đơn hàng (Nếu có)
status_code
Mã trạng thái
status_name
Tên trạng thái
note
Ghi chú
locate
Vị trí bưu gửi
datetime
Thời gian cập nhật trạng thái
total_weight
Khối lượng bưu gửi
money_collect
Số tiền thu hộ
total_fee
Tổng cước (Tạm tính)

Response demo

Success response
Error response
{
"code" : "success",
"transaction" : "1234567890"
}
{
"code" : "error",
"transaction" : "1234567890"
}
Api callback phải có định dạng response giống với response demo và có method là POST
Developer xắp sếp dữ liệu webhook nhận về theo param "datetime" trong body json nhận được trước khi hiển thị dữ liệu để tránh hiển thị sai trạng thái.
transaction lấy tại ems-transaction trên header