Webhook

Trả về trạng thái bưu gửi thông qua api ngay khi có trạng thái mới nhất.

Để cấu hình webhook, người dùng đăng nhập vào hệ thống, tại menu bên trái.

Header / Body json

Header
Content-Type : application/json
ems-transaction : "1234567890"

ems-transaction là 1 chuỗi ký tự ngẫu nhiên duy nhất ứng với mỗi trạng thái bưu gửi

Response demo

{
 "code" : "success",
 "transaction" : "1234567890"
}

Api callback phải có định dạng response giống với response demo và có method là POST

Developer xắp sếp dữ liệu webhook nhận về theo param "datetime" trong body json nhận được trước khi hiển thị dữ liệu để tránh hiển thị sai trạng thái.

transaction lấy tại ems-transaction trên header

Last updated