Search
K

Tính phí

post
http://ws.ems.com.vn/api/v1/get-order-fee
API tính cước phí.
Key
Value
Content-Type
application/json

Parameters:

Tên trường
Kiểu dữ liệu
Chú thích
Bắt buộc
from_province
String
Mã tỉnh gửi
from_district
String
Mã quận/huyện gửi
to_province
String
Mã tỉnh nhận
to_district
String
Mã quận/huyện nhận
service
Number
Mã dịch vụ
total_weight
Number
Khối lượng (gram)
money_collect
Number
Tổng tiền thu ở người nhận (vnđ)
total_quantity
Number
Số lượng sản phẩm

Responses:

Thành công:
{
"code": "success",
"message": "Thành công",
"data": {
"fee": {
"fee": 16088, // Cước chính
"remote_fee": 0 // Cước vùng xa
},
"vas": {
"total_vas": 13000, // Tổng cước dịch vụ cộng thêm
"vas_detail": [
{
"code": "cod", // Dịch vụ cộng thêm
"fee": 13000 // Cước
}
]
},
"money_collect": "100000" // Tổng tiền thu ở người nhận
}
}
--------
Tổng cước = fee.fee + fee.remote_fee + vas.total_vas
= 16088 + 0 + 13000
= 29088
--------
Thất bại:
{
"code": "error",
"message": "xxxxxxxxxx"
}