Tính phí

POST http://ws.ems.com.vn/api/v1/get-order-fee

API tính cước phí.

Key Value

Content-Type

application/json

Parameters:

Tên trường Kiểu dữ liệu Chú thíchBắt buộc

from_province

String

Mã tỉnh gửi

from_district

String

Mã quận/huyện gửi

to_province

String

Mã tỉnh nhận

to_district

String

Mã quận/huyện nhận

service

Number

Mã dịch vụ

total_weight

Number

Khối lượng (gram)

money_collect

Number

Tổng tiền thu ở người nhận (vnđ)

total_quantity

Number

Số lượng sản phẩm

Responses:

Thành công:
{
  "code": "success",
  "message": "Thành công",
  "data": {
    "fee": {
      "fee": 16088, // Cước chính
      "remote_fee": 0 // Cước vùng xa
    },
    "vas": {
      "total_vas": 13000, // Tổng cước dịch vụ cộng thêm
      "vas_detail": [
        {
          "code": "cod", // Dịch vụ cộng thêm
          "fee": 13000 // Cước
        }
      ]
    },
    "money_collect": "100000" // Tổng tiền thu ở người nhận
  }
}
--------
Tổng cước = fee.fee + fee.remote_fee + vas.total_vas
     = 16088 + 0 + 13000
     = 29088
--------


Thất bại:
{
  "code": "error",
  "message": "xxxxxxxxxx"
}

Last updated