Tạo điểm lấy hàng

Create Inventory

POST http://ws.ems.com.vn/api/v1/inventory/create

API tạo điểm lấy hàng.

Path Parameters

Headers

Request Body

Đăng ký thành công:
{'code': 'success', 'message': 'Thành công', 'data': [Mã kho hàng]}

Thất bại:
{'code': 'error', 'message': '.......', 'data': 0}

Last updated