Tạo điểm lấy hàng

Create Inventory

POST http://ws.ems.com.vn/api/v1/inventory/create

API tạo điểm lấy hàng.

Path Parameters

NameTypeDescription

merchant_token

string

Token

Headers

NameTypeDescription

Accept

string

application/javascript

Request Body

NameTypeDescription

name

string

Tên điểm lấy hàng

username

string

Tên người liên hệ

phone

string

Số điện thoại liên hệ

province_code

string

Mã tỉnh/thành phố

district_code

string

Mã quận/huyện

ward_code

string

Mã phường/xã

address

string

Địa chỉ

Đăng ký thành công:
{'code': 'success', 'message': 'Thành công', 'data': [Mã kho hàng]}

Thất bại:
{'code': 'error', 'message': '.......', 'data': 0}

Last updated