Chi tiết bưu gửi

Retrieve Order

GET http://ws.ems.com.vn/api/v1/orders/tracking/:tracking_code

API trả về chi tiết thông tin bưu gửi.

Path Parameters

{
  "code": "success",
  "data": {
    "service_id": 1, // Mã dịch vụ
    "tracking_code": [string], // Mã EMS
    "courier_code": null,
    "from_country": "VN", // Mã quốc gia gửi
    "from_province": "10", // Mã Tỉnh/Thành phố gửi
    "to_country": "VN", // Mã quốc gia nhận
    "to_province": "80", // Mã Tỉnh/Thành phố nhận
    "total_weight": 100, // Khối lượng (gram)
    "status": 2, // Mã trạng thái
    "created_at": "2021-05-19 18:27:23", // Thời gian tạo
    "__get_fee": { // Chi tiết cước
      "fee": 18018, // Cước chính (vnđ)
      "remote_fee": 3080, // Cước vùng xa (vnđ)
      "return_fee": 0, // Cước chuyển hoàn (vnđ)
      "vk_fee": 0, // bỏ qua
      "total_vas": 15000, // Tổng cước dịch vụ cộng thêm (vnđ)
      "money_collect": 359000 // Tiền thu hộ (vnđ)
    },
    "__get_status": [ // Danh sách hành trình bưu gửi
      {
        "status": 2, // Mã trạng thái
        "address": "EMS", // Địa chỉ
        "description": "Đã duyệt đơn hàng, chờ lấy hàng", // Mô tả
        "tracedate": "2021-05-19 18:27:23" // Thời gian cập nhật trạng thái
      },
      {
        "status": 1,
        "address": "EMS",
        "description": "Đã tạo đơn hàng, chờ duyệt lấy hàng",
        "tracedate": "2021-05-19 18:27:23"
      }
    ],
    "__get_vas": [ // Danh sách dịch vụ cộng thêm
      {
        "vas_code": "cod", // Mã dịch vụ cộng thêm
        "fee": 15000 // Cước (vnđ)
      } 
    ]
  }
}

Last updated