Tạo bưu gửi

Create Order

POST http://ws.ems.com.vn/api/v1/orders/create-v2

API tạo bưu gửi.

Path Parameters

NameTypeDescription

merchant_token

string

Token

Headers

NameTypeDescription

Accept

string

application/javascript

Request Body

NameTypeDescription

order_code

string

Mã đơn hàng của khách hàng

inventory

string

Mã điểm lấy hàng (nếu có)

inventory_name

string

Tên điểm lấy hàng (Nếu bạn ko có mã điểm gửi hàng thì hãy nhập thông tin này)

from_name

string

Tên người lấy hàng (Nếu bạn không có mã điểm lấy hàng thì hãy nhập thông tin này)

from_phone

string

Số điện thoại liên người lấy hàng (Nếu bạn không có mã điểm lấy hàng thì hãy nhập thông tin này)

from_province

string

Mã tỉnh/thành phố lấy hàng (Nếu bạn không có mã điểm lấy hàng thì hãy nhập thông tin này)

from_district

string

Mã quận/huyện lấy hàng (Nếu bạn không có mã điểm lấy hàng thì hãy nhập thông tin này)

from_ward

string

Mã phường/xã lấy hàng (Nếu bạn không có mã điểm lấy hàng thì hãy nhập thông tin này)

from_address

string

Địa chỉ lấy hàng (Nếu bạn không có mã điểm lấy hàng thì hãy nhập thông tin này)

to_name

string

Tên người nhận hàng

to_phone

string

Số điện thoại người nhận

to_province

string

Mã tỉnh/thành phố nhận

to_district

string

Mã quận/huyện nhận

to_ward

string

Mã phường/xã nhận

to_address

string

Địa chỉ người nhận

to_postal

string

Mã bưu chính nơi nhận (Nếu có)

to_longitude

string

to_latitude

string

product_name

string

Tên sản phẩm

total_amount

number

Giá trị sản phẩm (vnđ)

total_quantity

number

Số lượng

total_weight

number

Khối lượng (gram)

money_collect

number

Tiền thu hộ (vnđ)

description

string

Mô tả sản phẩm

size

string

[lengthxwidthxheight] '20x30x40' (cm)

service

number

Mã dịch vụ (Danh mục -> Danh sách dịch vụ)

checked

boolean

Cho người nhận xem hàng (True: Có, False: Không)

fragile

string

Hàng dễ vỡ (True: Có, False: Không)

vas

array

Dịch vụ cộng thêm (Danh mục -> Danh sách dịch vụ cộng thêm) ['cod', 'ptt']

payment_config

boolean

Người nhận trả cước vận chuyển (True: Có, False: Không)

Thành công:
{
  'code': 'success',
  'message': 'Thành công',
  'data': [
    'tracking_code': [string],
    'courier_code': '',
    'status_code': [string],
    'fee': [
      'fee': [number], // cước chính
      'remote_fee': [number] // cước vùng xa
    ],
    'vas': [
      'total_vas': [number], // tổng cước dịch vụ cộng thêm
      'vas_detail': [
        [
        'code': [string], // mã dịch vụ cộng thêm
        'fee': [number] // cước dịch vụ cộng thêm
        ]
      ] // chi tiết cước dịch vụ cộng thêm
    ],
    'money_collect': [number]
  ]
}

Thất bại:
{
  'code': 'error',
  'message': '.....',
}

Last updated