Cập nhật điểm lấy hàng

Update Inventory

POST http://ws.ems.com.vn/api/v1/inventory/update

API cập nhật thông tin điểm gửi hàng.

Path Parameters

Headers

Request Body

Cập nhật thành công:
{"code": "success", "message": "Thành công", "data": [Mã kho hàng]}

Cập nhật thất bại:
{"code": "error", "message": "........", "data": [Mã kho hàng]}

Last updated