Search
K

Đăng ký Token

Trước khi bắt đầu xác thực và sử dụng MCS APIs , bạn cần đăng ký với hệ thống EMS.
Đăng nhập vào hệ thống https://bill.ems.com.vn/login.
Truy cập và chọn tạo Key
Tạo thành công API KEY