Đăng ký Token

Trước khi bắt đầu xác thực và sử dụng MCS APIs , bạn cần đăng ký với hệ thống EMS.

Last updated