Tạo phiếu xuất kho

Create Order

POST http://ws.ems.com.vn/api/v1/orders/logistic-order

API tạo phiếu xuất kho chỉ sử dụng cho những khách hàng sử dụng phần mềm Merchant site và lưu trữ hàng tại kho hàng của EMS.

Path Parameters

NameTypeDescription

merchant_token

string

Token

Headers

NameTypeDescription

Accept

string

application/javascript

Request Body

NameTypeDescription

products_detail

array

Danh sách sản phẩm

ProductCode

string

Mã sản phẩm

Grade

string

Ngăn/Giá để sản phẩm

DescriptionLine

string

Mô tả sản phẩm

TotalPrice

integer

Giá trị sản phẩm (vnđ)

Quantity

integer

Số lượng sản phẩm

inventory

integer

Mã điểm lấy hàng

to_name

string

Tên người nhận

to_phone

string

Số điện thoại người nhận

to_province

string

Mã tỉnh/thành phố nhận

to_district

string

Mã quận/huyện nhận

to_ward

string

Mã phường/xã nhận

to_address

string

Địa chỉ người nhận

order_code

string

Mã đơn hàng

product_name

string

Tên sản phẩm

total_amount

integer

Tổng số chi phí (vnđ)

total_quantity

integer

Tổng số lượng

total_weight

integer

Tổng khối lượng (gram)

money_collect

integer

Tiền thu hộ (vnđ)

description

string

Mô tả thêm

service

integer

Mã dịch vụ

checked

boolean

Cho xem hàng (True: Có, False: Không)

fragile

boolean

Hàng dễ vỡ (True: Có, False: Không)

{
  "code": "success",
  "message": "Thành công",
  "data": {
    "fee": {
      "fee": 10120,
      "remote_fee": 0
    },
    "vas": {
      "total_vas": 13000,
      "vas_detail": [
        {
          "code": "cod",
          "fee": 13000
        }
      ]
    },
    "money_collect": 250000,
    "estimate": 72,
    "tracking_code": "ExxxxxxxxxxVN",
    "status_code": "X"
  }
}
Sample request json body
{
 "order_code": "EMSN_13",
 "to_name": "Tôn",
 "to_phone": "0978013623",
 "to_province": "10",
 "to_district": "1430",
 "to_address": "23/5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội",
 "product_name": "TSU",
 "products_detail": [
  {
   "ProductCode": "TEST02",
   "Grade": "A",
   "DescriptionLine": "TL123",
   "TotalPrice": 1580000,
   "Quantity": 3
  }
 ],
 "description": "sản phẩm demo",
 "total_weight": 1000,
 "money_collect": 1580000,
 "service": 1,
 "checked": 1,
 "fragile": false,
 "inventory": 349,
 "total_amount": 0,
 "total_quantity": 0
}

Last updated