In bưu gửi

GET https://bill.ems.com.vn/prints/{tracking_code}

Api in bưu gửi tùy chọn theo các mẫu A5, A6, B1, E4.

Parameters:

Tên trườngKiểu dữ liệuChú thíchBắt buộc

merchant_token

String

Token

tracking_code

String

Mã EMS, có thể nhiều mã cùng lúc. VD: EAxxxxVN, EBxxxxVN.

paper-size

String

EMS cung cấp 4 mẫu in cho khách: Mặc định mẫu A5 paper-size=E4 paper-size=A6 paper-size=B1

Ví dụ: 
https://bill.ems.com.vn/prints/EMxxxxxxxVN,EMxxxxxxVN?merchant_token=xxxxxxxxxxx&paper-size=E4.

Responses:

Mẫu mặc định.

Last updated