Search
K

In bưu gửi

get
https://bill.ems.com.vn/prints/{tracking_code}
Api in bưu gửi tùy chọn theo các mẫu A5, A6, B1, E4.

Parameters:

Tên trường
Kiểu dữ liệu
Chú thích
Bắt buộc
merchant_token
String
Token
tracking_code
String
Mã EMS, có thể nhiều mã cùng lúc. VD: EAxxxxVN, EBxxxxVN.
paper-size
String
EMS cung cấp 4 mẫu in cho khách: Mặc định mẫu A5 paper-size=E4 paper-size=A6 paper-size=B1
Ví dụ:
https://bill.ems.com.vn/prints/EMxxxxxxxVN,EMxxxxxxVN?merchant_token=xxxxxxxxxxx&paper-size=E4.

Responses:

Kiểu thường - Size A5
Kiểu nhãn - size 8x12.5
Kiểu B1 - size 10x6.5
Kiểu A6

Mẫu mặc định.

paper-size=E4
paper-size=B1
paper-size=A6