Search
K

Thông tin webhook

get
http://ws.ems.com.vn /api/v1/metadata/webhook
Api get thông tin webhook đã cài đặt.

Parameters:

Tên trường
Kiểu dữ liệu
Chú thích
merchant_token
String
Token
Ví dụ:
http://ws.ems.com.vn /api/v1/metadata/webhook?merchant_token=xxxxxxxxxxxxxxxx

Responses:

{
"code":"success",
"message":"Thành công",
"data":
{
"link":"https:\/\/pos.pages.fm\/api\/v1\/ems\/update?api_token=$2b$12$D.D1m4eo1dSGq3RHzBAjjuQcRcEDzEbA0AQ.IwfBkN4AA.JtxcWS6",
"email_alert":null,
"function":"journey",
"status":"active",
"action":"RUN",
"created_at":"2021-10-22 14:30:10"
}
}