Danh sách quận/huyện

/address/district

GET http://ws.ems.com.vn/api/v1/address/district

API trả về danh sách quận huyện.

Path Parameters

NameTypeDescription

merchant_token

string

Token

Query Parameters

NameTypeDescription

province_code

string

Mã tỉnh/thành phố (nếu có).

{
  "code": "success",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "description": [string],
      "code": [string],
      "name": [string],
      "province_code": [string],
      "slug_name": [string]
    },
  }
}

Last updated